روز عرفه بر عارفان حق آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با 


آتش شوق و اشتیاق وصال به دعا و نیایش متوسل می شوند خجسته باد.