من کنت مولاه فهذا علی مولاه 

جشن عید در موسسه قرآنی شیفتگان وحی 

این مراسم باشکوه با حضور جمع انبوهی از خواهران و سادات معظم از ساعت 9:30 صبح عید غدیر آغاز شد 

ریز برنامه ها به شرح زیر است

قرائت قرآن:    سرکار خانم موسوی     

اجـرا:                   سرکار خانم عزتی    

    سخنران:                  سرکار خانم مجیدی   

   مولودی خوان:      سرکار خانم عاملیان

            نمایش ، سرود ، پذیرایی و اهداء جوایز به ترتیب زیر: 

اهداجوایز به نفرات برترحفظ کل

نفراول:سرکار خانم مهری شکری زاده

نفردوم:سرکار خانم آمنه احمدی

اهدا جوایز به نفرات برتر 20جزء

      نفر اول:سرکارخانم سمیه فوجیان

      نفردوم:سرکارخانم زینب سادات حسینی

اهدای جوایز به نفرات برتر10جز اول 

      نفر اول: سرکارخانم فاطمه عصارپور

      نفردوم:سرکارخانم زهرا سادات اسلامی

اهدا جوایز به نفرات برتر 5جز

      نفر اول:فاطمه سادات موسوی

      نفر دوم:سیده طیبه جعفری

      نفر سوم :آمنه رجبی

اهدا جوایز به نفرات برتر 3جز

      نفر اول:زینب فقیهی

      نفر دوم:راضیه کرمانی

اهدا جوایز به نفرات برتر جز اول

      نفر اول : رقیه طالقانی

      نفر دوم :حمیده سادات رضوی

    نفر سوم :عاطفه زاهدی

اهدا جوایز به نفرات برتر ترتیل خوانی

      نفر اول :کوثر سادات موسوی

    نفر دوم :فاطمه سادات سیدی

اهدا جوایز به نفرات برتر تفسیر سوره حجرات

    نفر اول: اکرم سلیمانی  ومرضیه روحانی

      نفر دوم :فاطمه دامن افشان

    نفر سوم :محدثه خدابخشی