فرصت ها را غنیمت بشمارید 

بشتابید که فرصت محیا شده است 

اگر دوست دارید  پیشرفت علمی داشته با شید 

اگر دوست دارید بعد از کلاس پنجم به صورت جهشی در طول نه ماه تحصیلی مدرک سیکل بگیرید به موسسه قرآنی شیفتگان وحی مراجعه نمایید 

و کودکانتان را جهت نگهداری در هنگام تشکیل کلاسها به مابسپارید .

این موسسه سال تحصیلی  ششم ،هفتم و....ودبیرستان نیز با کمترین هزینه برگزار می نماید .

اففتاح کلاسها  از سه شنبه 95/8/8ساعت 8:30صبح می باشد