تصاویری از سومین دوره افطاری 

از ۲۰۰نفر از خانواده ایتام درتالار لوکس طلایی(مربوط به دیشب)سه شنبه شب