عید سعید فطر و پایان ماه صیام 

بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام 

که تا سال آینده، صفا و پاکی دل 

حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل