آموزش طب اسلامی دوره تکمیلی (درمان) 

یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۵

ساعت 10/30

توسط استادآقای کریمی افتتاح میشود