کلاس های آموزشی فرهنگی موسسه شیفتگان وحی   
همراه با نگهداری کودکان در دو شیفت صبح(
۸ الی
۱۳)
 
وبعدازظهر(۱۶ الی ۱۹) فعال می باشد

جهت ثبت نام دراسرع وقت در دو شیفت صبح و بعدازظهر به پذیرش موسسه  مراجعه نمایید.