اطلاع رسانی کلاسهای موسسه قرآنی شیفتگان وحی, [۰۳.۰۵.۱۷ ۲۲:۱۴]

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

تاریخ امتحانات تربیت معلم روخوانی وتجوید 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅96/4/10قواعد روخوانی و تجوید 2قرآن کریم  تشریحی


✅96/4/12تجوید قرآن کریم


✅96/4/14مفاهیم استاد وکیل (جلدیک تا چهار )برای روخوانی  (وجلدیک تاشش )برای تجوید


✅96/4/17قرائت (سطح 4)تربیت معلم روخوانی


✅96/4/17قرائت (سطح 5)تربیت معلم تجوید

     موسسه قرآنی شیفتگان وحی 


تلفن تماس:37233390