مسابقه تفسیرمختصرسوره ملک

   ویژه طرح ۱۴۵۱

همراه با گواهینامه  و اهدای جوایز

جلسه اول  یکشنبه 96/4/18 برگزار شد

دومین جلسه فردا یکشنبه /96/4/25

ساعت 8/30الی 10 صبح

امتحان به صورت تستی بعد از تفسیر ساعت 11 صبح

مکان: موسسه قرآنی شیفتگان وحی