توجه 📢📢📢📢توجه

بشتابید امروز ثبت نام کنید فردا دیر است

کلاس تفسیرموضوعی

باموضوع سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن (حیات طیبه) ) همراه با تخفیف ویژه

 توسط مربی عزیز  سرکار خانم جهانی

کلاس روزدوشنبه 1396/5/23 ساعت 10/30صبح

💐💐💐💐💐💐