کلاس تثبیت حفظ کل قرآن کریم

حفظ 20جزء

حفظ10 جزء

همراه با استاد مجرب +گواهینامه از اوقاف وامور خیریه

بزودی افتتاح می شود