توجه 📢📢📢📢📢📢📢📢توجه

موسسه قرآنی شیفتگان وحی برگزارمیکند:

آزمون کتبی ترجمه و مفاهیم سوره ملک در قالب مسابقه سراسری ویژه اعضای جلسات در موسسه شیفتگان وحی برگزار میشود.

علاقه مندان به شرکت در این آزمون می تواننداز طریق

1)مربیان جلسات خود

2)مراجعه به دفتر پذیرش موسسه

3)تماس تلفنی

ثبت نام کنند.


تاریخ آزمون:یکشنبه ۱۴ شوال(۱۸تیر) ساعت ۱۰ صبح

ثبت نام جهت شرکت در آزمون الزامی است.