اسامی شرکت کنندگان  مسابقه کتبی تفسیر سوره مبارکه ملک و امتیازات  آنان