موسسه قرآنی شیفتگان وحی در هفته کتاب وکتابخوانی با 

هدف ترویج کتابخوانی سرویس رایگان را  برای باز دید از کتابخانه های بزرگ استان آماده نموده است

لازم به ذکر است که شعب جلسات قرآن وعترت موسسه   در طی هفته گذشته وآینده به ترتیب از کتابخانه های بزرگ استان بازدید به عمل می آورند.

     از مراکز و موسساتی که تمایل دارند در این طرح شرکت نماینددعوت می شود جهت هماهنگی با موسسه تماس بگیرند

شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۲

۳۷۳۳۳۳۹۰/۹۲