کلا سهای افتتاح شده :

    قرائت قرآن کریم سطح 2 و 4

     تجوید قرآن کریم سطح 1

کلاس هایی که در چند روز آتی افتتاح خواهند شد:

   طب اسلامی دوره مقدماتی 

    شبکه های اجتماعی


37233390-92