💟برنامه آموزشی ویژه نوجوانان💟

 

شنبه هاوچهارشنبه ها⬅️قواعد روخوانی ۱۰_۸/۳۰ توسط استادخانم فرحناک

 

شنبه ها ⬅️ کلاس آموزش قرائت: ۱۱/۳۰_۱۰

توسط استاد خانم معصومی و نقدی

 

یکشنبه هاوچهارشنبه ها ⬅️کلاس حفظ قرآن کریم ۱۲_۱۰

توسط استادخانم آمنه جواهری و زاهدی

 

پنجشنبه ها ⬅️ کلاس آموزش معارف ۱۱/۳۰_۱۰

توسط استادخانم روحانی

 

پس فرصت را از دست ندهید

و اوقات فرزندان خود را با شرکت در کلاس های قرآنی پرکنید 

.