روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت ۸/۳۰ صبح توسط

 استاد خانم رضیه یوسفی برگزار می شود.