نوجوانان عزیز بشتابید!

کلاس آموزش قواعد روخوانی سطح (2) توسط استادخانم فرحناک روز شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۴ ساعت ۸/۳۰ صبح افتتاح  می شود.