💥کلاس سیره پیشوایان از پیش نیازهای کلاس آموزش مداحی است💥 

پس بشتابید:

افتتاح این کلاس:  شنبه ساعت ۱۰ صبح توسط استادخانم منادی موحد