مژده.    📢📢📢   مژده

به کسانی که دوره روانخوانی قرآن کریم  سطح 2 را گذرانده اند

💐💐💐💐💐💐

کلاس تجوید سطح یک افتتاح می شود

روزهای دوشنبه عصر ساعت 5/30 دقیقه

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

همراه با استاد مجرب +گواهینامه معتبر

هر چه زود تر ثبت نام کنید