آغاز دوره جدید آموزش احکام ،ازابتدای رساله توضیح المسائل

آدرس: خ هنرستان-خ شهیدابراهیمی(باغ کرباسی)- خ بهار - زیرزمین سوپربهار

(تحت نظارت خانم یوسفی، ازاساتیدموسسه قرآنی شیفتگان وحی)

 استاد بزرگوار: خانم موسوی

هرهفته دوشنبه ساعت 9 الی 10:30

اولین جلسه، 1396/5/23

به دوستان و همسایگان خود اطلاع دهید.